Enkeltnæringsstoffer
Retur til oversigt jog31  

Mangel på næringsstoffer

Enkeltnæringsstofferne er helt uundværlige, når det drejer sig om særlige behov. Afhængig af indholdet inddeler man de enkelte næringselementer i kvælstof, fosfat, kali- og magnesium-gødning.

Ved enkeltnæringsstoffer forstår man alle former for gødning, der kun indeholder et næringsstof. Ofte er det enkle stoffer som urinstof, thomasmel eller kainit.

Modsætningen til disse former for gødning er blandingsgødning, hvis sammensætning er bygget på en bred basis af næringsstoffer, og omfatter flere næringselementer.

 

vigtigt

Mange kaligødninger (f.eks. Kainit eller Kali) indeholder klor, som bestanddel, og det tåles dårligt af mange kulturer. I sådanne tilfælde vælger man kaliumsulfat som gødning. Kaligødning udstrøs senest to uger før såningen.

 

Vigtige gødningsstoffer

Enkeltnæringsstof-gødning har en stor betydning i både private haver og havebruget. Med deres hjælp kan man gøre jordens næringsindhold helt perfekt til afgrøden. De gør det muligt at udnytte jorden maksimalt, og brugen af dem gav dermed grundlaget for de gødnings-industrivirksomheder, der er opstået i Mellemeuropa i de sidste hundrede år.

Disse gødningsmidler er også de første af industriel oprindelse. De bliver fremstillet gennem bestemte kemiske reaktioner, som Haber-Boschprocessen til ammoniaksyntese, eller de opstår som affaldsstoffer, som den fosfatrige thomasfosfat, der er et biprodukt ved stålfabrikationen.

Kvælstofgødning

Den ældste form for kvælstofgødning er chilesalpeter (natronsalpeter), der forekommer naturligt i kæmpemæssige lag og udvindes i åbne gruber. Indtil man teknisk fandt ud af at fremstille kalksalpeter, var chilesalpeteren den eneste nitratgødning, og den blev tranporteret rundt i hele verden i enorme mængder.

Kalksalpeter er en korttidsgødning, der transporteres hurtigt i jorden og hurtigt kan optages af planterne. Ud over nitratkvælstof indeholder den også kalk. Den egner sig som hovedgødningsmiddel, der giver tilvoksende planter masser af kraft.

Ammoniumgødning virker noget langsommere. Denne gødning bindes bedre af jordens lermineraler og kan omdannes til nitratkvælstof af jordens mikroorganismer.

Ammoniumgødning findes i handelen som ammoniumsulfat {svovlsur ammoniak) og som kalkammonsalpeter. Det sidste er en blandingsforbindelse af nitrat og ammoniumkvælstof, der giver begge kvælstoffers fordele.

 

jog312

Nitratgødning forskyder pH-værdien i den basiske retning. Pas derfor på ved planter, der ligesom Rhododendron holder af sur jord.

Sur og basisk virkning

Da planterne har let ved at optage både ammonium og nitrat, har ammonium og salpetergødninger stort set noget af den samme gødningskraft. De adskiller sig dog i deres indflydelse på jordens pH-værdi. Mens nitratgødninger forhøjer jordens pH-værdi og forskyder den i basisk retning, så sænkes den med ammoniumgødning. Ammoniumgødning fører dermed til at jorden bliver mere sur. På grund af disse forskellige egenskaber, kan man altså også korrigere jordens pH-værdi med den rette kvælstofgødning.

På sur jord bruger man derfor normalt nitratgødning, og på basisk jord bruger man normalt ammoniumgødning.

Der er en kvælstofgødning mere, der har særlig betydning, nemlig kalkkvælstof. Dens ætsende virkning bemærker man ved uforsigtig omgang. Bær derfor altid beskyttelsesbriller og handsker, når man strør kalkkvælstof ud. Kalkkvælstoffet bruges om efteråret eller i det tidlige forår, hvor den strøs ud på jorden i de bare bede. Dens ætningsvirkning holder skadelige svampesporer og ukrudt nede.

tips
Gød kun sparsomt

Skønt enkeltnæringsstofferne har stor betydning i landbruget, så er det normalt bedre, i det private havebrug at bruge enkeltnæringsstofferne sparsomt. Anvend i stedet den organiske gødning. For ved anvendelse af enkeltnærings stoffer overgøder man ofte med et enkelt næringselement, mens der samtidig mangler andre næringsstoffer.

jog314

Et sådant frodigt grøntsagsbed har brug for tilstrækkelig næring. Men vær forsigtig med overgødskning.

Fosfatgødninger

Fosfatgødning udvindes af Apatit, den såkaldte råfosfat. Ved at behandle stenmaterialet med syre, udfældes fosfaten og omdannes til en vandopløselig form, som planterne kan optage. Man betegner produktet som superfosfat. Under ugunstige betingelser kan superfosfat dog hurtigt bindes i jorden, så den ikke mere er til rådighed for planterne. En konstant forsyning kan dog opretholdes med thomasfosfat (thomasmel), der er noget billigere, fordi det er et bipro- dukt ved jernfremstilling. Thomasfosfat strøs ud om efteråret eller om foråret. Fosfaten udskilles først ved syrepåvirkning fra planterødderne og jordbundsorganismerne, og har derfor en vis depotvirkning i jorden.

jog313

Selv småplanter behøver af og til en helt speciel gødning for at kunne vokse godt.

værd at vide
Oversigt over enkeltnæringsstoffer
Type
Kemisk betegnelse
Nærings-indhold (%)
Anvendelse
1. Kvælstofgødning
Chilesaltpeter
N
16
Hurtigt virkende
Kalksalpeter
N
16
Nitratkvælstof
Kalkammoniak
N
26
Langsommere, saltpeter
gør jorden sur
Ammoniumsulfat
N
21
Gør jorden sur,
vandopløseligt
Kalkkvælstof
N
22
Ætsende, virker mod svampe og ukrudt
Urinstof
N
46
Bør anvendes meget sparsomt
2. Fosfatgødning
Superfosfat
P
8
Let vandopløseligt
Thomasfosfat
P
7
Svært opløseligt, (thomasmel) efterår eller forår
3. Kaligødning
Kainit
K
11-15
Stærkt klorholdigt
Kaliumklorid
K
30-50
Klorholdigt
Kaliumsulfat
K
42
Kloridfri
4. Magnesiumgødning
Bittersalt
Mg
17
God vandopløselighed, også som bladgødning
Kiserit
Mg
10
Mindre vandopløseligt
Magnesiumklorid
Mg
10
Kloridholdig
Magnesiumoxid
Mg
over 42
Langsomt virkende

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004