Surhedsgrad / pH-værdi
Retur til oversigt jog27  

En indviklet historie

Begynder man at studere jordens kemi, bliver det hurtigt klart for en, hvorfor pH-værdi og kalk, surt og basisk er så vigtige begreber. Jo bedre man kender sammenhængene, desto lettere er det at passe haven.

Dette kemiske fagudtryk forekommer ofte i havesammenhæng og kan forårsage forvir ring. "pH" er den internationale vedtagne forkortelse for det latinske potentia hydrogenii med den omtrentlige betydning "brintindhold". pH-værdi er et mål for surhedsgraden (brintionkoncentrationen) i et stof. Surhedsgraden bestemmes af positivt ladede brintioner og negativt ladede hydroxidioner. pH-værdien viser forholdet mellem de to typer ioner.

pH-skalaen går fra O til og med 14. En pH-værdi på 14 viser, at hydroxidioneme er i overtal, og at stoffet er stærkt basisk (=alkalisk). Ved middelværdien 7 findes der lige mange brintioner som hydroxidioner, og pH-værdien er neutral.

kalktyper
Algomin
Langsom virkning
Brændt kalk
Hurtig virkning, tilføres kun på bar jord eller om vinteren
Læsket kalk
hurtig virkning, tilføres kun på bar jord eller om vinteren
Dolomit- og thomaskalk
er sværere opløseligt i vand og bør anvendes på let jord

 

jog274

Blomkål er en af de kalkelskende grøntsager.

Sur eller basisk jord?

I rent vand er pH-værdien altid 7, dvs. neutral. Vandet i jorden er derimod aldrig rent, da det indeholder forskellige opløste stoffer. Afhængig af jordtype varierer både sammensætningen og mængden af stoffer. Derfor varierer pH-værdien mellem de forskellige jordtyper.

Jord dannes ved, at sten forvitrer. Stenene nedbrydes mekanisk til mindre partikler og omdannes kemisk. Fra forskellige stentyper dannes der forskellige jordtyper. Afhængig af mineralindholdet påvirkes pH-værdien også. Vandet spiller en vigtig rolle. Det opløser mineralerne, omdanner og oplagrer dem. Resultatet bliver forskellige mængder af brint- og hydroxidioner, og det er som sagt forholdet mellem disse, der bestemmer pH-værdien.

Jordens surhedsgrad påvirker en lang række faktorer, f. eks. kornstørrelsen næringsoplagringen og den vandbevarende evne. Gennem påvirkningen af syrer og baser opløses stofferne, oplagres og omdannes ad kemisk vej. Det komplicerede sammenspil mellem jordens forskellige bestanddele fungerer kun, som det skal ved en bestemt pH-værdi.

 

tips
Arbejd altid kalken ned i jorden

Efter spredningener det vigtigt at arbejde, kalken ned i jorden, Hvis kalken får lov at ligge ovenpå jorden, vil den hurtigt danne en hård skorpe, der er svær at sønderdele, Den korrekte mængde af den rette kalktype, udstrøes, fordeles og arbejdes ned i det øverste jordlag med en haverive eller et andet velegnet redskab.

Tabel over pH-værdier
 0  ekstremt sur jord
 
 1 
 surt område
 2
 
 3  meget stærkt sur
 
 4  stærkt sur
 
 5  middel sur
 
pH5 
De fleste have-
 6  svagt sur
 
 
jorde ligger
 7  neutralt
neutralt
 
mellem disse
 8  middel sur
 
pH8 
værdier
 9  middel basisk
 
10  stærkt basisk
 
11  meget stærkt basisk
  basisk område
12 
 
13 
 
14  ekstremt basisk
 
 

Den vigtige balance

I Danmark er de fleste jorde svagt sure til neutrale. Kun hedejorde er stærkt sure. Kalk spiller en vigtig rolle i jorden. Kalken optager både overskuddet af syre og baser. Man siger, at kalken fungerer som "buffer" for jorden.

Hvis der findes for lidt kalk i jorden eller hvis der tilføres syre uafbrudt, så vil pH-værdien forskydes nedad på skalaen, skadelige stoffer frigøres og planterne kan ikke længere optage visse næringsstoffer.

Men også et kalkoverskud er ugunstigt og bidrager til at fosfater og visse andre stoffer bindes så meget i jorden, at planterne ikke længere kan gøre brug af disse vigtige næringsstoffer. Kalk er sværtopløseligt og oplagres i jorden i form af syrer, så jorden gradvis forsures.

jog272

Kalken udstrøes....

Kalkning i haven

For at holde jorden i god form kan det af og til være nødvendigt med en kalkning. I haver med kun prydplanter er kalktilførslen ikke lige så vigtig som i nyttehaven. Almindeligvis efterstræber man jo ikke nogen større udbytter hos prydplanterne. Men i køkkenhaven kan en kalkning være nødvendig.

Det er bedst at begynde med en jordanalyse. Således kan man få konstateret, hvor meget kalk, der skal tilføres. På lette jorde bør pH-værdien ligge mellem 5,5 og 6, på middeltunge jorde mellem 6,0 og 6,5, på tunge jorde mellem 6,5 og 7,5.

Relativt hurtigt virkende kalktyper, brændt eller læsket kalk og kalkstensmel, er vandopløselige og anvendes på tunge jorde, hvor man ønsker en hurtig forandring i pH-værdien. En langsomt virkende kalktyper, er f.eks. Algomin, der fremstilles af rødalger. Dolomitkalk og thomaskalk er til gengæld svært opløselige i vand, de anvendes hovedsageligt på lette jorde.

jog273

...og arbejdes ned i jorden.

TRIN FOR TRIN

Forebyggende kalkning

På stærkt sure jorde skal pH-værdien hurtigt bringes tilbage til normal værdien. Det gøres hovedsagelig i forbindelse med nyanlæggelser af haver. En jordanalyse giver oplysning om, hvor meget kalk der kræves.

For at hæve pH-værdien en grad (f. eks. pH 5 til pH 6) bruges der cirka:

 •  på let jord 150 g/m2
 •  på middeltung jord 250 g/m2
 •  på tung jord 300 g/m2 hurtigt virkende kalk

Vedligeholdelses kalkning

Kalktabene skal erstattes. Tabene varierer og afhænger af jordtype, klima og vejr. Man regner normalt med en kalkning hvert tredje år. Køkkenhaven inddeles i tre dele, og hvert år kalkes den ene del. På den sidst kalkede del dyrkes der i det første år kalkelskende grøntsager som kål, gulerødder og ærteplanter.
 

 • Let jord
  (sand)

 • Middeltung jord
  (sandholdig ler)

 • Tung jord
  (ler)

 

  200 g/m1langsomt virkende kalk
  100 g/m1 hurtigt virkende kalk

  100 g/m2langsomtvirkende kalk
  300 g/m2 hurtigt virkende kalk

  200 g/m2 hurtigt virkende kalk


 

jog275
Lidt jord lægges i måleglasset.

 

jog276
Fyldes efter med destilleret vand.

 

jog277
Læg en testtablet ned i, ryst det godt.

 

jog278
Sammenlign resultatet med tabellen.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004