Humusdannelse
Retur til oversigt jog22  

Mørk og fuld af liv

Humusstoffer er uundværlige for jorden. De er en forudsætning for alle jordens smådyr og mikroorganismer, de oplagrer vand og næring til planterne og skaber gunstige forhold for rødderne.

Selv for eksperter er det svært at give en kort og entydig definition på begrebet "humus".
Groft forenklet kan man sige at humus består af alle jordens døde organiske dele. Både i haven og indenfor jordbruget er humus af den allerstørste betydning, da jordens beskaffenhed og humusstofindhold er af afgørende betydning for planternes tilvækst og udbyttet.

Hvis man betragter et lodret tværsnit af jorden, f.eks. siderne i et stort plantehul, kan man skelne flere forskellige lag. Lige under jordoverfladen ligger et lag muldjord, der kaldes for madjorden. Dette madjordlag er 10-30 cm tykt med en kraftig brunsort farve. Efter en overgangszone, følger afhængig af jordens beskaffenhed, sand- eller lerjord med en lysere brun farve. Nederst findes et lag bestående af forvitrede sten.

 

vÆrd at vide

Hvis jorden indeholder tilstrækkelig meget humus modvirker og hæmmer det de negative egenskaber hos dårlige jorde. Løse sandjorde bliver mere faste og får struktur ved tilsætning af humus, tunge lerjorde løsnes og bliver porøse. Kun ved hjælp af humus er det muligt at dyrke kulturplanter på mindre egnede jorde, hvor ellers kun særligt tilpassede planter kunne trives.

 

Ved hjælp fra de mindste

Det er humusstofferne der giver madjorden den mørke farve. Humusstofferne dannes ved hjælp af milliarder af små organismer i jordens øverste lag. Visse eksperter regner hele denne verden af organismer for de egentlige humusstoffer, lige fra de mikroskopiske alger og bakterier via nematoder og springhaler til regnorme.

 

jog222

Træernes løv udgør et betydeligt bidrag til dannelse af humusstoffer

Nedbrydning og omdannelse

Humusdannelsen er en proces i to trin. Ved nedbrydningen findeles døde plantedele (nedfaldent løv, afklippet græs osv.). Først bearbejdes materialet af større organismer som regnorme. Når disse arbejder plantematerialet ned i jorden tilføres også luft, en livsvigtig forudsætning for de fleste bakterier og svampe.

De uundværlige bakterier

I næste trin af nedbrydningsprocessen tager de mindste organismer fat. Plantedelene nedbrydes til meget mindre dele, helt ned til cellestørrelse og videre til kemiske bestanddele. Nedbrydningen finder sted dels i regnormenes mave-tarmsystem, dels i de jordboende bakterier.

Humusdannelsens sidste trin, omdannelsen, indledes allerede under nedbrydningen, men er hovedsaglig en selvstændig proces. Under omdannelsen forvandles det nedbrudte plantemateriale af bakterier, til nye stoffer.

 

jog225

I en jordprofil kan man se det tynde humuslag øverst.

Humussyrer

De nye stoffer der opstår ved omdannelsen kaldes for humussyrer. De har en så kompliceret og uoverskuelig sammensætning, at det ikke er muligt at fremstille dem kunstigt. Videnskaben kan ikke give nogle eksakte formler for disse syrer, da det drejer sig om en blanding af forskellige molekyler.

I jorden har humussyrerne grå eller sort farve og udviser flere specielle egenskaber. Humussyremolekylerne har en meget stor overflade og er elektrisk ladede. Herved tiltrækker de, de ligeledes ladede, små vandmolekyler samt opløste mineralstoffer. Syrerne forener sig lidt efter lidt med lermolekylerne i jorden og danner stabile ler-humuskomplekser, med hvis hjælp madjorden får den særlige, finkrummede struktur.

tips
Arbejd det ikke ned i dybden

Når man om efteråret vil erstatte de humusstoffer, der er gået tabt i løbet af dyrkningssæsonen, med kompost, bør undgå at arbejde humusgødningen for langt ned i jorden. Komposten gør nemlig bedst gavn i de øverste tyve centimeter af jorden. Under dette niveau findes der ikke særligt mange rødder og organismer der kan få glæde af humusstofferne,

Livgivende humus

Ved tilskuddet af humus får jorden sin struktur, den bliver porøs og luftes så rødderne kan forsynes med ilt. Desuden gør humusstofferne det muligt for alle de talrige organismer at leve her, og er således den egentlige forudsætning for at jorden kan blive i god stand. Hvis humusindholdet forbliver på det samme niveau forebygges også risikoen for jordtræthed.

Humusstoffernes særlige egenskaber gør det muligt for dem at binde, det for planterne livsvigtige vand og, sammen med lerpartikterne også næringsstofferne i madjordlaget. Humusstofferne binder også de mineralstoffer der tilføres jorden gennem gødning og forhindrer, at disse siver ud i utide.

Det øverste jordlag er også det vigtigste for planterne. Selv planter med dybtgående rødder henter det meste af deres behov for vand og næring fra det tynde, øverste madjordlag. Her befinder sig nemlig det kæmpestore netværk af sugende rødder der optager næringsstoffer fra humuspartiklerne. De dybtgående rødder tjener hovedsaglig det formål at støtte og forankre planten.

jog224

Humus gør jorden både sammenhængende og luftig

Ingen humus af mineralgødning

Da humusstofferne består af organiske affaldsstoffer bidrager mineralsk gødning ikke til at skabe humus.

Som navnet antyder indholder denne gødning mineralstoffer, og humus kan kun opstå af dødt plantemateriale. Herunder henregnes de såkaldte naturgødninger der tilfører jorden organisk materiale. Derfor kan f.eks. også slam fra rensningsanlæg anvendes til at forøge jordens humusindhold.

Det fremgår tydeligt, at det er meget vigtigt forhaveejere at jordens humusindhold bibeholdes eller forøges. Specielt i køkkenhaven, men også i bede med sommerblomster optager planterne gennem hele vækstsæsonen næringsstoffer, der tilføres med gødning og humus.

Den bedste måde at udjævne denne ubalance på, der opstår gennem dette forbrug, er ved at humusgøde. I første omgang bør man anvende kompost, det allerbedste middel til humusdannelse og jordforbedring. I handlen findes også andre præparater, hovedsagligt baseret på tørv. Disse præparater bliver dog aldrig lige så gode som en god komposttil trods for den høje pris.

En typisk jordprofil

jog223


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004