Havedammens pleje
Retur til oversigt hpl21  

Den problemfri dam

Ligesom de enkelte bede eller haven i øvrigt, skal også havedammen plejes på den rette måde. Uden det store besvær kan man få rent vand, god vækst og et velafbalanceret dyreliv.

I princippet er dammen et velfungerende, naturligt system. Dyr, planter og vand fungerer sammen i et kompliceret system, hvor de tilpasser sig hinanden.

Derimod er kunstige havedamme, som anlægges af mennesker, specielt i den første tid, langt fra afbalanceret. Der opstår hele tiden nye problemer og skader. Naturen selv er ikke altid nok, den kan behøve en hjælpende hånd.

vÆrd at vide

Har man fisk i dammen og tvivler på om de får nok ilt i løbet af vinteren, kan man placere en elpumpe i dammen. Pumpen får vandet til at cirkulere og sørger for at dammen ikke fryser til.

En blivende ligevægt

I den lille biotop dammen udgør, er det nødvendigt at de implicerede parter samarbejder og ikke modarbejder hinanden. Planternes blade sørger for, at der tilføres ilt til vandet. Ilten forbruges af slammet og dyrene. Glubske insekter holder alger og andre mikroorganismer i skak, mens de selv udgør føde for andre dyr.

Allerede ved anlæggelsen af dammen bør man huske på disse faktorer. Udover de vigtige overfladeplanter man kan se og nyde, er der også planter under vandet, hvis betydning er meget stor: de holder vandet rent.

Alger

Indeholder vandet for meget næring (overgødning), vil algerne meget hurtigt formere sig og de vil da give problemer som algeblomstring. De hæmmer vandets kvalitet og danner hurtigt bløde, slimede algetæpper, der stjæler lys og næring fra de andre livsformer i dammen. Sådanne algetæpper fjernes ved hjælp af en rive eller ketcher.

Man bør dog tage fat om ondets rod med det samme, ved at reducere vandets næringsindhold. Det vil sige, at man stopper med tilførslen af yderligere næring (gødning, fiskefoder, jord osv.).

Planter med blade, der giver skygge, f.eks. åkander, forhindrer at vandet bliver for varmt om sommeren og er desuden smukke at se på, samtidig forhindrer de algerne i at formere sig.

vigtigt

Skift aldrig vandet ud. Skulle det alligevel blive nødvendigt, så sørg for at vandet fyldes meget forsigtigt i. Vandslangen skal ligge i en spand, der er placeret lige under vandoverfladen, så bundlaget ikke hvirvles op.

Andemad

Præcis som alger, vokser andemad uhæmmet i næringsrige damme. Planterne føres hertil af vind eller fugle og formerer sig i en rasende fart. Rens vandet når der er behov for det. Kemisk bekæmpelse er unødvendig.

 

hpl212

Undervandsplanter sørger for vandrensning.

Dammens bund

I årenes løb samles der et lag af døde planter, slam og mudder på dammens bund. Her har padder og insekter deres vinterbolig. Bliver dette lag alt for tykt kan sumpgasser og overgødning foranledige at dammen dør. Fjern derfor, en gang om året, 1/3 af bundfaldet ved hjælp af en rive eller ketcher.

Bakterier

Hvis dammens vand er grumset, skyldes det helt sikkert bakterieforekomster. Også her er årsagen overgødning og for høj temperatur. Bakterierne afgiver giftige stoffer, der hæmmer alt andet liv i dammen.

Er der fisk i dammen bør de straks tages op, og man tilfører dammen ilt. Dette gøres ved hjælp af en membranpumpe eller en cirkulationspumpe, der er forsynet med et filter, der samtidig renser vandet.

En enkel måde hvorpå man kan teste vandets renhed: Hold en hvid tallerken 10 cm under vandoverfladen. Kan man se den tydeligt er vandet rent, men kan den slet ikke ses er det tid til at foretage sig noget.

Hvis ingen af ovennævnte metoder afhjælper problemerne, er der kun en ting at gøre, nemlig at rense bundlaget. Ved hjælp af en rive skrabes det øverste lag af, herved fjernes formuldede dele, der kan være til skade for dammen.

tips
Grumset vand

Dette er et ganske almindeligt problem, der ofte forsvinder lige så hurtigt som det er opstået. Hold nøje øje med dammen og bemærk i hvor lang tid, vandet er grumset, før noget drastisk foretages. Før tordenvejr eller andre omslag i vejret kan vandet blive grumset. Ligeledes kan opslammet Jord, arbejde i dammen eller alger i kortere perioder gøre vandet grumset.

Vandtab

Forsvinder der en lille mængde vand fra den i øvrigt velfungerende dam, betyder det ingenting, da der ved næste regnskyl vil blive efterfyldt. Bemærker man derimod at vandspejlet synker uforholdsmæssigt meget, bør man checke om dammens tætninger i kanten er i orden. Kontroller om foliefladerne ligger tæt til jorden.

Hvis vandet på nogle steder kan løbe ud over kanten, er den eneste måde at afhjælpe dette på, en ombygning. Andre årsager kan være, et hul i folien eller en utæt svejsning. Vent nogle uger og søg efter hullet i samme niveau som vandspejlet. Sænk vandoverfladen yderligere nogle centimeter, fjern planter og jord omkring hullet og foretag de nødvendige reparationer.

Havedammen om vinteren

Efterårets nedfaldne blade, der havner i dammen giver ofte problemer. Løvet, der efterhånden falder til bunds, forbruger ilten. I værste fald vil dammen dø. Fjern det nedfaldne løv fra vandoverfladen eller læg et net over dammen.

Om vinteren kan dammen fryse til. Damme med lav vandstand risikerer at blive bundfrosne, derfor bør man i tide fjerne tropiske planter og åkander. De overvintrer så indendørs, eller ved anlæg af dammen sørge for, at der er nogle tilpas dybe steder. Dyrelivet og vinterhårdføre planter tager ingen skade af isdækket. Hak aldrig hul på isen. Vandet vil i så fald fryse under hullet og dammen vil blive bundfrossen.

Almindeligvis har naturlige damme heller ingen luftskifte i den kolde periode. Visne strå fra græs og siv, der stikker op gennem isen, fungerer som snorkler og bringer luften ned i vandet. I nødstilfælde kan en halmballe gøre det ud for det samme.

Kemiske midler

Kemiske midler af hvilken som helst slags har ingenting at gøre i en sund havedam. De fleste problemer kan løses på anden måde. Vær sparsom og omhyggelig når det drejer sig om gødning.

Gødning skal tilføres planterne direkte og aldrig hældes ned i vandet. Rul små kugler af ler og gødning sammen og tryk dem ned lige ved siden af de enkelte planter.

Vækst i den nye dam

Så snart en nyanlagt dam er beplantet, starter planterne deres vækst. Præcis som i naturen berøver planterne hvert år et ekstra stykke af vandet. Med deres rødder danner planterne platforme for jord- og slampartikler. Dette kan forebygges ved en årlig tilbageskæring af planterne.

TRIN FOR TRIN
 

hlp215
1.
Åkander danner et skyggefuldt dække og modvirker, at alger dannes pga. for høje temperaturer.

 

hlp216
2.
Efterårets blade bør altid fjernes og kraftige planter bør beskæres.

 

hlp217
3.
Algetæpper fjernes ganske enkelt med hånden, eller med en rive.

 

hlp218
4.
Tørre strå af siv, græs og kogleaks sørger for luftskifte om vinteren.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004