- Have-tips om Plantebeskyttelse: praktiske råd om Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse 1
plb39  

Nyttig eller skadelig?

Det er kun mennesket, der skelner mellem nyttegørere og skadevoldere. I naturen mangler denne skelnen. Fra naturen kan vi lære, hvordan man anvender visse organismer til bekæmpelse af skadevoldere.

Begrebet "biologisk bekæmpelse af skadevoldere" kunne snævert defineres som, udnyttelse af levende organismer for at begrænse og kontrollere dyr og planter, som af mennesket anses for at være skadelige.

Biologi kontra kemi
Fordele ved biologisk bekæmpelse af ska­de­vol­de­re
Ulemper med kemisk bekæmpelse af ska­de­vol­de­re
De biologiske metoder er skånsomme for miljøet og påvirker ikke om­gi­vel­ser­ne.
Kemiske midler og rest­produkter af disse op­lag­res i vand, jord og i kul­tur­plan­ter­ne.
Biologiske midler oplagres ikke i jorden og efterlader ingen skadelig rest­pro­duk­ter.
Gensidig påvirkning mel­lem stoffer i jorden og or­ga­nis­mer­ne er for stør­ste­de­lens vedkommende uud­forsket.
Hvis nyttegørere bosætter sig permanent er det hel­ler ikke nødvendigt at bru­ge plantebeskyttelses mid­ler, resistente ska­de­vol­de­re forekommer ikke.
Gentaget brug af biocider (="livsdræbere") gør, at skadegørerne får øget re­si­stens mod disse midler.
I det lange løb er ens egen arbejdsindsats lille, for­hol­det mellem byttedyr og byt­te er selvregulerende.
Arbejdsindsatsen er meget større, da yderligere for­holds­reg­ler kræves.
Nyttegørere er spe­cia­li­se­re­de og forårsager ingen skade på andre planter.
Ved ikke fagmæssig an­ven­del­se forårsager de ke­mi­ske be­kæm­pel­ses­mid­ler skader på planter og mennesker.

Dyr der er til nytte

De nyttegørere der hjælper os i kampen mod skadevolderne inddeles i forskellige grupper. Her findes rov- eller byttedyr, hvortil man regner stålorm, muldvarpe, mariehøns, edderkopper og selv den almindelige huskat.

En anden gruppe er parasitterne. Til denne hører snyltehvepse, som parasiterer på dyrkede planter eller lægger sine æg i andre dyr eller i insektlarver. Også bakterier der forårsager sygdomme hos ukrudt kan regnes til nyttegørererne. Når specialiserede planteædere anvendes mod ukrudt betragtes disse også som nyttegørere.

plb393

Limringe er virksomme mod både frostmålerhunner og æbleviklerens larver.

Andre metoder

Dyrkning af resistente sorter er en bioteknisk metode, der beskytter mod skadevoldere. Desuden findes der en hel del andre teknisk- fysiske metoder (limringe, net etc.)

Med en meget speciel bekæmpelsesmetode benytter man sig af artsfæller. Skadevolderne opformeres, og mens de fortsat befinder sig i puppestadiet steriliseres de, enten ved hjæp af stråling eller på anden måde. I det aktuelle område slipper man derefter store mængder af disse manipulerede, ikke længere forplantningsdygtige insekter ud. De vilde skadeinsekter parrer sig med de sterile, og resultatet bliver, at de næste generationer udebliver.

I Nord- og Mellemamerika kontrollerer man på denne måde bestanden af frugtfluer, uden at gribe til kemiske beskyttelsesmidler.

 

tips

Kom efter svampe

Også mod svampe findes der virksomme naturmidler. I forebyggende henseende kan man anvende agerpadderokkevand, der har en forstærkende indvirken på planterne.

Svovlholdige midler er virksomme mod ægte og falsk meldug uden at skade miljøet. I et uskadt, velafbalanceret økologisk system dukker der hurtigt organismer frem, der tager sig af meldugsvampene.

Nogle eksempler er den gule toogtyveprikkede mariehøne samt visse arter af bladhvepse.

 

plb394

Man kan indsamle mariehøns og placere dem i nærheden af bladlus-kolonierne.

værd at vide
Virksomme stoffer i biologiske bekæmpelsesmidler
Pyretrum
De virksomme bestanddele i pyretrum-baserede præparater er pyretriner, der udvindes fra visse Chrysanthemum-arter. Men alligevel er pyretrum en gift, der kun bør anvendes i nødstilfælde. Restprodukterne nedbrydes hurtigt, så miljøpåvirkningen bliver ganske svag. Man bør ikke forveksle pyretriner med de syntetisk fremstillede pyretroider. Sidstnævnte stoffer er meget skadelige for nyttegørerne.

Piperonylbutoxid
Dette indgår ofte i pyretrumbaserede midler for at give disse en større effekt. Nogle af disse præparater er dog skadelige for bier.

Rotenon
Rotenon er en langtidsvirkende vegetabilsk gift, der virker ved fortæring og kontakt. Desværre er rotenon giftig for fisk og padder, og skader også nytteinsekter.

Kolloidalt svovl
Kolloidalt svovl (= svovl der behandles med særlige stoffer for at blive vandopløseligt) indgår også som forstærkende ingrediens i pyretrum-præparater. Skader også nyttegørere som mariehøns og rovmider.

Mineralolier
Parrafinolie og andre olier anvendes som bekæmpelsesmiddel, og virker ved at tilklistre og ødelægge insekternes åndingsorganer og hud.

Sojaolie
Også denne olie er virksom mod flere forskellige sygdomme og skadevoldere, f.eks. ægte meldug.

Bacillus thuringensis
Til bekæmpelse af møl, kålsommerfugle og andre sommerfugle der skader frugt og grøntsager findes der specielle præparater, der indeholder Bacillus thuringensis, en bakteriestamme der forårsager visse sygdomme hos insekter. Præparatet indeholder et bindemiddel der fæstnes på bladene. Insekterne inficeres, når de æder bladene.

Tekniske og fysiske metoder
Med disse metoder påvirkes uønskede gæster, enten så de forsvinder (fugleskræmsler, staniolstrimler) eller man må lave:
  • en kunstig forhindring (trådnet, savspåner eller stakit til beskyttelse mod harer, snegle eller fiberdug mod kålsommerfugle).

  • Af og til udnytter man også en bestemt adfærd hos dyrene for at fange dem. Kålsommerfuglehunner, der ikke kan flyve, sidder fast i limringene, når de klatrer op ad træstammerne.

  • Ved kalkning af træstammer eller hvis man sætter ølfælder ud mod snegle, gør man helt konkret brug af kemiske midler som desinficerende middel eller som et duftstof. Men dette sker i en form der er ufarligt for miljøet.

  • Helt uskadelige, selv om andre er af anden mening, er de forskellige metoder til indfangning af dyr, f.eks. ved hjælp af fangstbælter (frugtorme) eller brædder (snegle).


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 12.4.2001
 FastCounter by bCentral